II. Gyűjteményes formában kiadatlan munkáinak jegyzéke

 • Kovács K. Zoltán – 1992. október 24.

 • A katolikus egyház és a munkásság

 • Zoltán K. Kovács – 1982, München, Bécs, Innsbruck

 • Barankovics István öröksége 

 • Barankovics István a keresztény és demokrata politikáról ( Az 1945 utáni keresztény demokrata politika kibontakozása, Az egyházak és a keresztény politika, A társadalom szellemi és erkölcsi tudatának formálása, Új gazdasági rend – evangéliumi szocializmus felé, Barankovics időszerűsége)

 • A kereszténydemokrácia politikai szerepének megerősítése – a megvalósítás gondolatkísérlete 1999 február (A kereszténydemokrata politika szervezetlenségéről, Miért kell a kereszténydemokrata politikai erő?, A kereszténydemokrata szervezeti megerősítésének lehetősége, Az integrációs megoldás kezdő lépése a konzultáció az érdekeltekkel, A kereszténydemokrata integráció megteremtésének alapelvei, A fokozatos unió előnyei és hátrányai)

 • Áttekintő vázlat a magyar politikai helyzetről és a németországi magyar emigráció feladatairól (A magyarországi Kommunista rendszer fejlődésének szakaszai 1956 után, A kádári politika értelmezése, A mai Magyarország és a Szövetségi Köztársaság viszonya, Az emigráció és a rendszer, A németországi emigráció problémái)

 • Külpolitikai horizont

 • Az Egyesült Államok és Magyarország

 • A magyar helyzet értékelése

 • Követelések a rendszerrel szemben

 • A legidőszerűbb emigráns feladatunk

 • Szerkezeti változások a magyar társadalomban (A polgári társadalom teljes kifejlődésének akadályai, A két világháború közötti társadalom képe, A második világháború utáni kísérlet, A kommunista társadalom és az 1956-os forradalom)

 • Kovács K. Zoltán: 1979, Newbrunswick, Rutgers University – Az 1956-os forradalom társadalmi-gazdasági programja és a kereszténydemokrata alternatíva

 • Kovács K. Zoltán: Barankovics István és a konzervatív gondolat

 • Rabár Ferenc. A liberalizmus és a közjó

 • Kovács K. Zoltán – Istennel a haza és a szegénynép szolgálatában – Közi Horváth József (1903-1988) (A felkészülés évei, A munkásérdeke szószólója, Pap a politikában, Az emigráns politikus,A nevelő és lelkipásztor

 • Gazda M. László -  Nacionalizmus vagy szocializmus Romániában? – Egy otthon élő fiatal magyar véleménye

 • Kovács K. Zoltán – A magyar katolikus egyház és a szociális kérdés

 • Kovács K. Zoltán – Történelmi, társadalmi és világnézeti tájékozódás a Katolikus Szemlében (Történelmi és világpolitikai témák, Gondolatok a magyar sorskérdésekről az emigrációban, Kisebbségi sors, nehéz feltételek között a sikeres befejezésig)

 • Rónay László – A Katholikus és a  Katolikus Szemle

 • Kovács K. Zoltán – Barankovics István Tanítása a keresztény és demokratikus politikáról (A kereszténydemokrata politika létjogosultsága, A nép szellemi és erkölcsi nevelésének fontossága, Az egyházak és a keresztény politika viszonya, Új gazdasági rend-evangéliumi szocializmus felé, Egy új magyar társadalom látomása)

 • Kovács K. Zoltán: Barankovics István szellemi hagyatékáról

 • Kisebbségi sors – Magyarországi egyházak a kisebbségekért (Megszólalnak az egyházak, Az egyházak és az állam eltérő hivatása

 • A romániai magyarság sorsának krónikája angolul

 • Népesedési földcsuszamlás Magyarországon (Utolsó helyen népek sorában, A jelenség valóságos okai, A rendszer hivatalos álláspontja, Biológiai hanyatlás, Társadalmi szerkezetváltozás, Az emelkedő életszínvonal hatása, A női egyenjogosítás következménye, A lakáshiány, mint népesedéspolitikai tényező, A megelőző védekezés hatása, Erkölcsi és eszmei szempontok, A magyar falu magatartása, A jövőbe vetett bizalom, mint népesedéspolitikai tényező)

 • A magyar mezőgazdaság helyzete

 • A magyar munkásság történelmi szerepe a forradalomban (A munkásság forradalmi fellépése és a munkástanácsok, Kádár és a munkástanácsok küzdelme, Néhány szó a szakszervezetek szerepéről)

 • A magyar mezőgazdaság - tegnap és holnap között (A mai struktúra kialakulása, A szocialista nagybirtokrendszer jellege, A szocialista nagybirtok eredményei, A háztáji és melléküzemág jelentősége, A „magyar modell” kísérlet közben, Mi történt a paraszti társadalommal?, 1956 és a Tsz-mozgalom, Agrárpolitikai távlatok)

 • Parasztlázadás Magyarországon a kolhozgazdálkodás ellen (Parasztlázadás Magyarországon, A mezőgazdaság kollektivizálásának eszközei, A kollektivizálás következménye, A rendszer új agrárpolitikája, Várható események Magyarországon, A magyar parasztság ellenállásának politikai jelentősége)

 • Maradandó rendszerbeli változások a vasfüggöny mögötti Magyarországon (A magántulajdon restaurálása, A kommunista gazdasági rendszer maradandó változásai, Az ipari termelés szerkezeti változásai, Társadalmi átalakulás, Szellemi hatások, Az ember átalakulása, Közösségi ember, Vallásos embertípus, Világnézetileg kiforrott ember)

 • A közép-európai gazdasági integráció és Magyarország (Kölcsönös gazdasági segítség tanácsának működése 1949-56 között, A szerződések kidolgozása és technikája, A KGST államok külkereskedelmének alakulása, Következtetés, A magyar külkereskedelem és gazdasági szerkezet átalakulása)

 • Az ember az atomkorszak küszöbén (Az egyén-személy-személyiség, A személy természetfölötti lényegének magyarázata, A társadalom meghatározása, Az egyén és a társadalom, Az ember abszolút jogai a közösséggel szemben, Merre tart az emberiség?)

 • Az Egyesült Államok és Magyarország

 • A magyar helyzet értékelése

 • Követelések a rendszerrel szemben

 • A legidőszerűbb emigráns feladatunk

 • A keresztényszociális eszmék és mozgalmak története Nyugat-Európában és Magyarországon (A keresztényszociális mozgalmak első jelei Franciaországban, A keresztényszociális mozgalmak térhódítása Németországban – a romatika korszaka, A német katolikus szociális mozgalmak kibontakozása, Olaszországi nehézségek, Keresztény szociális mozgalmak Magyarországon)

 • Keresztény szociális eszmetörténet és mozgalmak nemzetközi, ezen belül kelet-közép-európai és magyarországi elemzése, rendszerezése

 • Köztársaság és a keresztény demokrácia

 • Hatvan éves a Magyar Kereszténydemokrata Néppárt (A keresztény szociális reformmozgalmak kora 1935-1946, A KDNP megalakulása 1944 október, A Demokrata Néppárt sikere 1947-1949, A magyar kereszténydemokrácia az emigrációban 1949-1989, A KDNP 1990-2004)

 • Slachta Margit a Parlamentben

 • Hűség a történelmi hagyományainkhoz

 • A magyar keresztényszociális mozgalom nagyjai

 • Hűség a történelmi hagyományainkhoz II.

 • A mezőgazdasági termelés integrációja keleten és nyugaton

 • A kommunista párt fokozatos térhódítása és hatalomátvétele Magyarországon

 • A személyiség a kollektív ipari társadalomban (A városok kialakulása az elmúlt 50 évben, Az öngyilkosság és okai Magyarországon, Az utolsók között a természetes szaporodásban, Az alkoholizmus és következményei, A félmegoldások útján, A egyházak magatartása, Végső következtetés)

 • A parasztság jövője – a jövendő parasztsága (A kollektív kísérlet, A kollektív mezőgazdasági szerkezet belső ellentmondása, A mai valóság, Vegyes termelési forma, konkrét tulajdonosi jogokkal)

 • Új Magyarország felé (Új humanizmus, átértékelt nemzeti szellem, A kommunizmus utáni tsd.-i és gazdasági szerkezet képe, Sorsunk Közép-Európában)

 • Mezőgazdasági termelés az ipari tsd-ban (A nagyüzemi termelés és a kistulajdon szintézise, A falusi lakosság elvándorlása, Az európai integráció és a falusi lakosság, Vertikális és horizontális integráció, Az egyház álláspontja, Tovább a megkezdett úton)

 • Új gazdasági mechanizmus – A gazdasági irányítás reformterve Magyarországon (A gazdaságirányítási reform oka és nemzetközi háttere, A reform leglényegesebb tételei, A központi tervezés új módszere, Az új árrendszer, A vállalati önállóság és üzemi demokrácia reformja, A párt szerepe és a tsd magatartása, Mi a véleményük a nyugati gazdasági szakértőknek?, Van –e a kérdéssel kapcsolatban önálló katolikus vélemény?, A mezőgazdaság állami támogatása, Szerkezeti válság a mezőgazdaságban)

 • Új utakon az európai mezőgazdaság (Kevesebb termelő  - növekvő üzemnagyság, A termelőerők fejlődése és következménye, A növekvő termelés hatása a jövedelmekre, A tudomány és technika hatása a paraszti tsd-ra)

 • Új népesedéspolitika Magyarországon (Egy jelentős lépés jó irányba, Átfogóbb népesedéspolitika, Nyilvánvaló jogi ellentmondások, A szociális intézkedések rendszere, A tsd első reflexei)

 • A magyar egyházak küzdelmes élete Erdélyben (Az egyházi intézmények felszámolása, Börtönbe vetik a Pásztort, Változó módszerek, azonos célok, Testvéregyházak helyzete, Márton Áron öröksége)

 • Két parasztpolitikus – Czupy Bálint és Hajdú-Németh Lajos  

 • Emberi személy a kollektív ipari társadalomban – A személyiség alakulása a mai Magyarországon (Az utolsók között a természetes szaporodásban, Az alkoholizmus és következményei)