Kovács K. Zoltán Intézet

A Barankovics István Alapítvány keretei között működő Kovács K. Zoltán Intézet a szervezet céljaihoz kapcsolódó területeken végez alap- és alkalmazott kutatásokat, fejlesztéseket. A kereszténydemokrácia múltjának alaposabb feltárásán és megismertetésén túl feladatának tekinti az irányzat jelenkori témáinak képviseletét és a modern kereszténydemokrácia útkeresésének reprezentálását. Az intézet tevékenységkörébe tartozik a tudományos kutatás mellett a tudományos ismeretterjesztés, tájékoztatás, a kereszténydemokrata politikaelmélet napjaink kérdéseire szabott újrafogalmazása, a katolikus egyház társadalmi tanításán alapuló értékrend konzekvenciáinak levonása és olyan projektek tervezése, amelyek képesek mindezek jelenkori érvényesítésére. 
 

Az intézet tevékenysége, projektjei

Kereszténydemokrácia Tudásbázis 

A tudásbázis célja a magyar és európai kereszténydemokrácia gazdag örökségének és XXI. századi helyzetének reprezentálása.  Az adatbázisban közel 150 enciklopédia szócikk és több mint 1200 bibliográfiai tétel segítségével kaphatunk képet az irányzat kialakulásáról, előfutárairól és kiemelkedő képviselőiről, politikai és társadalmi intézményeiről, politikaelméletének és jelenkori politikai gondolkodásának kérdéseiről.  A Kereszténydemokrácia Tudásbázis jelenleg is fejlesztés alatt áll, állománya folyamatosan gyarapszik.

A Tudásbázis fejlesztésének részeként előkészületben van Pascal Fontaine: Voyage to the Heart of Europe 1953-2009. A History of the Christian-Democratic Group and the Group of the European People's Party in the European Parliament. Brussels. Racine. 2009. kötetének magyar kiadása, amely előreláthatólag 2015 őszén jelenik meg. A kötet az európai kereszténydemokrácia történetének egyik izgalmas szakaszát az Európai Unió születését, valamint a kereszténydemokrata csoport, majd az Eurpai Néppárt történetét dolgozza fel a kezdetektől 2009-ig. A magyar kiadáshoz csatolt tanulmányok a KDNP történetének legfontosabb kérdéseit tárgyalják.

A Kereszténydemokrácia Tudásbázis kutatócsoportjának tagjai:
Dr. Szényei Gábor András – projektigazgató
Kiss Mária Rita – szakmai vezető
Dr. Pertás Éva
Dr. Szabó Róbert
 

Műhelyek

A kutatóintézet tudományos ismeretterjesztést szolgáló műhelyeiben folyamatosan gyűjti és közzéteszi a kiemelt kutatási területekre vonatkozó információkat, tényeket, tudományos közleményeket. A négy műhelyben a jelenkori magyar társadalom négy fontos kérdését és a velük kapcsolatos probléma megoldási válaszkísérleteket mutatjuk be.    

Ifjúságkutatási műhely

A műhely nyomon követi a felnövekvő generáció életével kapcsolatos általános ifjúságszociológiai kérdéseket és a net generáció megjelenésével felmerülő új problémákat, különös figyelmet szentel a fiatalok társadalmi és közösségi szerepekre való felkészítésének kérdéseire. 

Izraelita műhely

Feladata a magyarországi zsidó közösség múltjának és rendszerváltás utáni helyzetének bemutatása különös tekintettel a kisebbség társadalomban való elhelyezkedésével kapcsolatos kérdésekre.

Roma műhely

Tevékenysége a roma nemzetiség társadalmi integrációját kívánja előmozdítani. A műhely tanulmányai dokumentálják a szolidaritás és kirekesztés megnyilvánulásait, a kereszténydemokrácia erőfeszítéseit a romák helyzetének megoldására.

Rejtett Dimenziók műhely

A Kopp Mária emlékének ajánlott műhely  fő témái – a társadalmi értékrend, a jólét és a jól-lét viszonya, a társadalmi tőke, a spiritualitás, a kegyelmi tőke – kapaszkodókat jelentenek a fogyasztói társadalom ideálját meghaladó életstratégiák felállításában.

Tanári kerekasztal

Tanári kerekasztalunk a pedagógusokkal való párbeszéd céljait szolgálja. A kutatóintézet keretein belül zajló szakmódszertani munka eredményeként évente két alkalommal megrendezésre kerülő rendszeres konferenciáinkkal, szakmai továbbképzéseinkkel nemcsak reflektálunk a közoktatás aktuális kérdéseire, de a résztvevők számára konkrét segítséget is nyújtunk az előttük álló feladatok megoldásában. A Tanári kerekasztal előadásainak mindenki számára hozzáférhető anyaga és szakmódszertani gyűjteménye segíti a pedagógusokat napi oktatási és nevelési feladatok színvonalasabb ellátásában. Kiemelt témáink: A fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítése, a net generáció oktatása, az etikaoktatás kérdései, jó gyakorlatok, tansegédletek.

Online Demokrácia Activity

A Kovács K. Zoltán Intézet keretében működő szakmódszertani munkacsoport munkájának eredményeként indult 2013 szeptemberében a Barankovics István Alapítvány edukatív társadalomismereti játéka, az Online Demokrácia Activity, népszerű nevén a „Tedd O:DA”.  A játékos verseny a politikai és társadalomismereti műveltség emelésével hozzá kíván járulni a fiatalok társadalmi és közéleti szerepekre való felkészítéséhez és segíteni szeretné az iskolákat a Nemzeti Alaptanterv „Ember és társadalom” műveltségterületéhez kapcsolódó oktatási, nevelési célok megvalósításában.

Demokrácia tréningek az egyetemista és középiskolás korosztálynak

Szakmódszertani munkacsoportunk fejlesztésének eredményeképp több napos állampolgári kompetenciafejlesztő tréning programokat szervezünk, melyek célja a demokratikus értékelkötelezettség erősítése, a kereszténydemokrácia kiemelt politikai értékeinek (szolidaritás, szubszidiaritás, közösségek kooperációja) megszilárdítása.  Eddigi tréningjeink: „Kérded? Kérdem. Kerdem!” – fiatal kereszténydemokraták tréningje (2013), „Hogy  10 év múlva ne ez a dal legyen!” – tréning a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumban (2014), O:DA Buda tábor- középiskolások tréningje (2014).

Magyar és európai kereszténydemokrácia hírek

A Barankovics István Alapítvány főoldalán megjelenő hírfolyam a magyar és európai kereszténydemokrácia szempontjából releváns témák köré szerveződik. Az aktualitások figyelemmel kísérésén túl bemutatjuk, miként kapcsolódik ezekhez a kereszténydemokrata értékalapú gondolkodás, hogyan jelenik meg a vallás, mint a legősibb kultúra és közösségszervező erő a XXI. században, hogyan képes mindezek feltérképezésére a vallástudomány, miként jeleníti meg a történettudomány a kereszténydemokrácia hagyományait.  Rovataink ezen túl kereszténydemokrata nézőpontból reflektálnak a mai magyar társadalom olyan kérdéseire, mint például a határon túli magyarok és a határon belül élő kisebbségek helyzete, a generációk egymás mellett élésének szerteágazó témái.

Vallás és közélet hírkereső és információs portál

Az hírkereső portál feladatának tekinti a valláshoz kapcsolódó politikai és közéleti megnyilvánulások és médiatartalmak egy helyre fókuszálását, megjeleníti a magukat keresztényként és demokrataként identifikáló irányzatok sokszínűségét. A hírportál vallási szempontból ökumenikus, a vallásközi párbeszéd elvén alapul, amit a hírszelekció elvei is tükröznek.  A KDNP-hez és közvetlen szubkulturális környezetéhez köthető médiumok tartalmain túl híreket és cikkeket válogatunk a keresztény médiumok világából, az egyházak hivatalos honlapjairól, valláserkölcsi szemléletet tükröző blogokból, az európai kereszténydemokrata pártok, a katolikus és más valláshoz tartozó szervezetek honlapjairól.